Jeżeli Twoje dziecko:

– ma trudności w nauce, problemy w czytaniu i pisaniu

– przejawia trudności w relacjach z rówieśnikami,

– doświadcza trudności adaptacyjnych w grupie

– przejawia problemy wychowawcze w domu lub w szkole

– jest agresywne, nadruchliwe, impulsywne

– jest nieśmiałe, zalęknione, wycofujące się z aktywności

– nie chce chodzić do szkoły, wagaruje

– w niekontrolowany sposób korzysta z internetu, gier komputerowych

– przejawia trudności emocjonalne

– zastanawiasz się czy powinno rozpocząć naukę w szkole o rok wcześniej

W rozwiązaniu tych trudności pomoże Ci psycholog (diagnoza psychologiczna)

Celem diagnozy jest analiza i charakterystyka poszczególnych obszarów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego.

Diagnoza psychologiczna zmierza do wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża przeżywanych przez dziecko problemów.

Poznanie indywidualnych możliwości dziecka, jego mocnych i słabych stron, jak również możliwości wsparcia ze strony środowiska służy opracowaniu odpowiedniej  strategii pomocy. Oddziaływania mogą dotyczyć bezpośrednio dziecka lub środowiska rodzinnego i szkolnego.

Diagnoza psychologiczna obejmuje:

– Pierwsza wizyta – wywiad z rodzicami dziecka. Służy zebraniu  przez psychologa informacji dotyczących zgłaszanego problemu, przebiegu rozwoju dziecka, analizy dokumentacji (np. informacje z leczenia szpitalnego, opinia wychowawcy, informacje z wcześniejszych badań, jeśli miały miejsce).

– Kolejne wizyty ( 1-3 w zależności od problemu)– spotkanie z dzieckiem, rozmowa, zabawa, obserwacja w gabinecie, a jeżeli jest taka potrzeba – wykonanie testów psychologicznych (badanie procesów poznawczych, emocji i motywacji, sfery społecznej dziecka)

– Ostatnim etapem jest omówienie wyników z rodzicami oraz proponowane zalecenia i formy pomocy. Na życzenie rodziców przygotowujemy pisemną opinię dla lekarza lub nauczyciela.

Comments are closed.