Operatorem Serwisu www.terazijak.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Teraz i jak – Barbara Piasecka, ul Bolesława Chrobrego 39F, 44-200 Rybnik NIP: 6811690384 email: info@terazijak.pl
W firmie Teraz i jak -Barbara Piasecka przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami ośrodka i respektują niniejszy regulamin.

 • Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę także regularnym superwizjom.
 • Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.
 • W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie.
 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.
 • Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
 • Sesja trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.
 • Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem Teraz i jak -Barbara Piasecka
 • Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację przed wizytą (stacjonarna i online). Opłata za wizytę musi zostać uregulowana przed jej rozpoczęciem. Zarówno płatności stacjonarne, jak i online są akceptowane.
 • Płatności online odbywają się za pośrednictwem serwisu stripe.com.
 • Wizytę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości mailowej o treści odwołuję sesję na adres info@terazijak.pl 48 h przed planowaną wizytą.
 • W przypadku odwołania wizyty mniej niż 48 godzin przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot opłaty za wizytę.
 • Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty.
 • Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania policji.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 • Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. Specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.
 • Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na info@terazijak.pl
  Warunki świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych drogą elektroniczną
  • Warunki świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych drogą elektroniczną
  o Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne mogą być na życzenie i zamówienie pacjenta świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype. Zamówienie takiej usługi za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie pod adresem www.terazijak.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@terazijak.pl oznacza zawarcie umowy świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych w drodze elektronicznej.
  o Teraz i jak- Barbara Piasecka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Teraz i jak -Barbara Piasecka, w tym z przyczyn technicznych ujawnionych po stronie pacjenta.
  o Świadczenie usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych przez Teraz i jak- Barbara Piasecka drogą elektroniczną w postaci udzielenia pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej za pośrednictwem Skype jest uwarunkowane spełnieniem przez pacjenta jako usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci:
  a) korzystania z komputera z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym oraz kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem a alternatywnie z telefonu lub tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon,
  b) posiadania szybkiego łącza internetowego – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
  c) posiadania indywidualnego konta w aplikacji Skype.
  o Teraz i jak- Barbara Piasecka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
  o Pacjentowi jako usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@terazijak.pl W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Teraz i jak- Barbara Piasecka w ciągu 14 dni dokona zwrotu środków dla klienta po odstąpieniu od umowy. Pacjent nie może odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.
  o Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi. Dla swej skuteczności formalnej reklamacja wraz z uzasadnieniem powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej info@terazijak.pl lub w formie pisemnej na adres: Teraz i jak- Barbara Piasecka ul Bolesława Chrobrego 39 F, 44-200 Rybnik
  o Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  o Operatorem płatności dla wszystkich metod płatniczych jest stripe.com. W przypadku uiszczenia płatności, niezależnym administratorem danych osobowych w celu obsługi płatności staje się operator serwisu stripe.com

• • Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt: info@terazijak.pl

 • Właścicielem strony www.terazijak.pl i administratorem danych jest: Teraz i jak -Barbara Piasecka, ul Bolesława Chrobrego 39F, 44-200 Rybnik
  NIP: 6811690384

Comments are closed.